Metsästäjätutkinto on Suomessa vaadittava koe, joka tulee suorittaa, mikäli henkilö haluaa hankkia metsästyskortin ja harjoittaa metsästystä. Tutkinnon avulla varmistetaan, että metsästäjällä on riittävän laaja tietämys metsästyksen perusteista, riistanhoidosta sekä metsästystä säätelevästä lainsäädännöstä.

Tutkinnon sisältö:

 • Lajintuntemus
 • Metsästyslainsäädäntö ja -säännöstöt
 • Ampuma-aseiden ja ansalaitteiden käyttö
 • Metsästysetiikka ja -kulttuuri
 • Riistanhoito

Koe koostuu 60 monivalintakysymyksestä, joista tulee vastata oikein vähintään 75% suorittaakseen tutkinnon hyväksytysti.

Suoritusprosessi:

 1. Opiskelu: Tutkintoa valmisteltaessa metsästäjäkokelaan tulee perehtyä metsästäjän oppaaseen tai osallistua metsästäjäkurssille.
 2. Kirjallinen koe: Valmistelun jälkeen kokelas suorittaa virallisen kirjallisen kokeen, joka sisältää aiemmin mainitut aiheet.

Tutkinnon suorittaminen on välttämätön askel saadakseen metsästyskortin, joka puolestaan oikeuttaa metsästämisen Suomessa. Lisätietoja ja harjoitustehtäviä tutkintoon valmistautumiseksi löytyy Riistainfon verkkosivuilta.

Suorittamisen jälkeen metsästäjä saa hyvät valmiudet kehittää metsästystaitojaan ja tietämystään vastuulliseksi metsästäjäksi. Suomen riistakeskuksen sivusto antaa kattavan kuvan tutkinnon vaatimuksista ja järjestämisen perusteista.

Lainsäädäntö ja säädökset

Metsästäjätutkinnossa korostetaan metsästyksen lainsäädännön ja säädösten tuntemuksen merkitystä. Se toimii perustana eettiselle ja kestävälle metsästyskulttuurille.

Metsästyslaki

Metsästyslaissa säädetään metsästysoikeudesta, metsästysajoista ja saaliskiintiöistä. Lakia noudattamalla varmistetaan metsästyksen hallittu toteuttaminen, joka suojaa luonnonvaraisia eläinkantoja ja ylläpitää luonnon monimuotoisuutta. Lisätietoa metsästyslaista löytyy Metsälaki pähkinänkuoressa.

Aseet ja ampumatarvikkeet

Metsästysasetus määrittelee aseet ja ampumatarvikkeet, joita metsästyksessä saa käyttää. Siinä esitetään myös vaatimukset aseenkäsittelytaitoihin, mikä takaa metsästäjien ja ympäristön turvallisuuden. Aseiden hallussapidossa ja käytössä on noudatettava myös aselakia.

Riistanhoito

Riistanhoito on keskeinen osa kestävää metsästystä. Se kattaa riistaeläinkantojen seurannan, elinympäristöjen hoitamisen ja saaliseläinten terveyden edistämisen. Riistanhoitoa säätelevät määräykset varmistavat, että metsästys tukee luonnonvaraisia eläimiä tavalla, joka on tasapainossa ekosysteemin kanssa.

Luonnonsuojelu

Luonnonsuojelu on tärkeä osa metsästyslainsäädäntöä, joka tähtää eläinkantojen ja biologisen monimuotoisuuden säilymiseen. Se asettaa raamit niille alueille, joilla metsästys on sallittua sekä suojeltaville lajeille, jotka ovat metsästyksen ulkopuolella.

Eettiset periaatteet ja metsästyskulttuuri

Metsästyskulttuuri Suomessa perustuu syvälle juurtuneisiin eettisiin periaatteisiin, jotka ohjaavat metsästäjiä kunnioittamaan luontoa ja riistaeläimiä. Eettiset ohjeet korostavat vastuullisuutta ja sitä, miten metsästäjien tulisi toimia metsästystilanteissa.

Riistaeläinten kunnioitus:

 • Eettiset metsästäjät tuntevat ja ymmärtävät metsästettävien lajien biologiaa.
 • Metsästys tehdään aina nopeasti ja mahdollisimman vähän kärsimystä aiheuttaen.

Luonnon kunnioitus:

 • Metsästäjät suojelevat ja ylläpitävät ekosysteemejä.
 • Luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen on metsästäjän vastuulla.

Yhteisön säännöt ja metsästäjän vastuu:

 • Yhteisesti sovittujen sääntöjen noudattaminen takaa metsästyksen turvallisuuden ja eettisyyden.
 • Vastuullinen metsästäjä ottaa huomioon myös muiden ihmisten turvallisuuden ja viihtyvyyden.

Tiedon ja taidon kehittäminen:

 • Metsästäjätutkinnon suorittaminen edistää vastuullisuuden koulutusohjelman osaamista.
 • Jatkuva oppiminen ja taitojen kehittäminen ovat eettisen metsästäjän merkkejä.

Eettinen ja kestävä metsästyskulttuuri muodostuu näiden periaatteiden mukaan elävästä käytännöstä. Suomen riistakeskuksen eettisissä ohjeissa korostetaan näiden periaatteiden merkitystä metsästyksen eri vaiheissa.

Metsästysmuodot ja -menetelmät

Metsästyksen muodot ja menetelmät vaihtelevat riistan koosta ja lajista riippuen. Eri menetelmät edellyttävät tietyt tiedot ja taidot, aseen käyttöä sekä ymmärrystä metsästysetiikasta ja -säännöksistä.

Pienriistan metsästys

Pienriistan metsästys käsittää pienikokoisen metsästyksen kohteen, kuten jäniksen, fasaanin tai oravan. Yleisimpiä menetelmiä ovat hiivintä, passimetsästys ja käyttämällä metsästyskoiria häiritsemään ja ajamaan riistaa metsästäjän ampumaetäisyydelle. Pienriistan metsästyksessä on olennaista tunnistaa eläinten elinympäristöt ja liikkumistavat.

Suurriistan metsästys

Suurriistan metsästys koostuu suurempien eläinten, kuten hirven ja karhun, metsästyksestä. Tavallisin menetelmä on jahdissa käytettävän koiran hyödyntäminen, joka selvittää ja ajaa suurriistaa kohti metsästäjiä. Suurriistan metsästyksessä korostuvat turvallisuus, hyvä ampumataito ja riistan oikea-aikainen käsittely.

Lintujen metsästys

Lintujen metsästys vaatii erityistä tarkkuutta ja reagointikykyä. Lintuja metsästetään usein pysäyttävän lintukoiran tai haukkuvan lintukoiran avulla, jotka auttavat löytämään lintuja tai ilmaisemaan niiden sijaintia. Lintujen metsästyksessä tulee ottaa huomioon myös lintujen muuttoajat ja elinympäristöt.

Vesilinnustus

Vesilinnustus on erikoistunut lintujen metsästyksen muoto, jossa keskitytään vesistöjen linnustoon, kuten sorsien ja muiden vesilintujen metsästykseen. Yleensä käytetään vakoilua tai kätköön piiloutumista vesirajan tuntumassa, kunnes linnut saapuvat ampumaetäisyydelle. Vesilinnuille tyypillisissä elinympäristöissä metsästäjän on hallittava myös soutu- tai melontataidot lähestymistä varten.

Eläinten tunnistus ja biologia

Metsästäjätutkinnossa eläinten tunnistaminen ja niiden biologinen ymmärrys ovat keskeisessä roolissa. Kattava lajintuntemus on tarpeen metsästyksen eettisyyden ja vastuullisuuden varmistamiseksi.

Nisäkkäiden tunnistus

Metsästäjätutkinnon suorittajan on kyettävä tunnistamaan eri nisäkäslajeja ulkonäön, kuten turkin värin, koon ja ruumiinrakenteen perusteella. Lisäksi on tärkeää tuntea lajien elintavat ja elinympäristöt. Nisäkkäiden tunnistustaulut ovat hyödyksi opiskeltaessa tätä osiota.

Lintujen tunnistus

Lintulajien tunnistaminen metsästäjätutkinnossa edellyttää perehtyneisyyttä erilaisiin lintuihin — heidän lentotapoihinsa, höyhenpeitteeseensä ja ääniinsä. Erityisen tärkeää on tuntea riistalinnut ja niiden tuntomerkit. Lajintuntemukseen voi valmistautua esimerkiksi Riistainfon lajintuntemus -videoita hyödyntämällä.

Metsästäjän varusteet ja varautuminen

Kun metsästäjä valmistautuu erämaahan lähtöön, oikeanlaiset varusteet ovat avain turvalliseen ja onnistuneeseen metsästysretkeen. Metsästäjän tulee huolehtia, että hänellä on mukanaan tarvittavat varusteet ja että hän on varautunut metsästykseen liittyviin tilanteisiin.

Perusvarusteluun kuuluu sopiva asuste, joka suojaa sääolosuhteilta ja auttaa metsästäjää sulautumaan ympäristöön. Kestävyyden ja mukavuuden lisäksi asusteiden tulee tarjota riittävä suojautuminen esimerkiksi ötököitä ja piikkisiä kasveja vastaan.

VarusteKäyttötarkoitus
MetsästyspuvustoSäänkestävä ja maastoon sulautuva
JalkineetVedenpitävät ja maastoon sopivat
ReppuVarusteiden ja saaliin kantamiseen

Metsästysase ja patruunat ovat tärkeä osa metsästäjän varustusta. Lisäksi metsästäjän on syytä ottaa mukaan ensiapuvälineet, kompassi tai GPS-laite suunnistusta varten, ja riittävästi ravintoa ja vettä.

Turvallisuusvälineet, kuten äänenvaimentimet ja turvaliivit, ovat välttämättömiä erityisesti ryhmäjahteihin. Metsästäjän tulee myös olla tietoinen metsästyslainsäädännöstä, joka säätelee varusteiden käyttöä.

Riistanhoitoon liittyvä varustus, kuten houkutinpillit ja kiikarit, auttavat metsästäjän tehtävissä ja saaliin etsinnässä. Varmistetaan, että metsästäjä on valmistautunut tarpeen mukaan ja että hänellä on metsästystaitojensa tueksi kaikki tarvittava varustus.

Metsästyksen jäljittäminen ja saaliinkäsittely

Metsästäjän taidot korostuvat, kun riistaa jäljitetään ja käsitellään. Haavoittuneen riistan nopea löytäminen ja saaliin asianmukainen käsittely ovat eettisen metsästyksen kulmakiviä.

Jäljestäminen ja haavoittuneen riistan etsintä

Jäljestäminen on oleellinen osa metsästystä, ja se vaatii tarkkaa havainnointikykyä sekä tietämystä riistan käyttäytymisestä. Haavoittuneen riistan etsintä on eettinen velvollisuus. Metsästäjän tulee tunnistaa verijäljet, murtuneet oksat ja muut merkit päästäkseen riistan jäljille. Koiran käyttö avustavana elementtinä voi merkittävästi nopeuttaa ja helpottaa etsintää.

Saaliin käsittely ja hygienia

Kun saalis on saatu, sen käsittelyssä tulee noudattaa hygieniastandardeja varmistaakseen lihan turvallisuuden ja laadun. Saaliin käsittely alkaa riistan lopettamisesta ja sen jälkeen seuraavasta nylkemisestä, suolistamisesta, sekä mahdollisesta paloittelusta. Jokaisen vaiheen aikana tulee välttää bakteerien leviämistä ja lihan saastumista.

Koirien käyttö metsästyksessä

Metsästyksessä koirilla on pitkä perinne ja ne ovat olennainen osa metsästyskulttuuria. Koirien käyttö metsästyksessä voi vaihdella suuresti riippuen metsästettävästä lajista ja metsästysmenetelmistä.

Hirvieläinten metsästyksessä koirien rooli on merkittävä, erityisesti ajokoirien osalta, jotka haukkuvat ja ohjaavat hirvieläimiä metsästäjien ulottuville. Muutoksena sääntöihin, valkohäntäpeuran ja metsäkauriin metsästyksessä koiraa saa käyttää 1.2.–15.2. välisenä aikana. Tämä laajentaa koirien käyttömahdollisuuksia metsästyksessä.

Petoeläinten metsästyksessä, kuten karhun tai suden pyynnissä, koirat ovat tärkeitä paikallistamaan ja pysäyttämään suuria petoja. Koirien rooli on myös avainasemassa laillisen ja turvallisen metsästyksen varmistamisessa.

Erikoistuneet koirat, kuten hajukoira voi auttaa löytämään haavoittunut riistaeläin, mikä edistää kestävää metsästystä ja eliminoi tarpeetonta kärsimystä. Riistainfon harjoitustehtävissä korostetaan eettisen metsästyksen merkitystä, mikä sisältää myös koirien asianmukaisen käytön.

Koirarodut jaetaan usein niiden käyttötarkoituksen mukaan, kuten ajokoirat, seisovat lintukoirat ja jäljestyskoirat. Metsästäjien on tärkeää valita oikea koiratyyppi metsästettävän lajin ja metsästysalueen mukaan.

Metsästäjätutkinnossaan metsästäjän on osoitettava ymmärtävänsä koirien käytön periaatteet metsästyksessä, mukaan lukien metsästyskoirien koulutus, hoito ja hyvinvointi.

Erämaataidot ja ensiapu

Erämaataidoilla tarkoitetaan valmiuksia, jotka ovat tarpeen luonnossa selviytymiseen ja metsästykseen liittyvissä tilanteissa. Tähän kuuluu kyky navigoida maastossa, ymmärtää sääolosuhteita ja rakentaa suojapaikka. Tärkeää on myös taito käyttää metsästysvarusteita turvallisesti ja tarkoituksenmukaisesti.

Ensiaputaidot ovat välttämättömiä onnettomuuksien tai sairastumisen yllättäessä. Metsästäjätutkinnossa korostetaan seuraavia ensiaputoimenpiteitä:

 • Haavojen puhdistus ja sidonta
 • Loukkaantumisten immobilisointi
 • Elvytys- ja verstikkitaidot
EnsiapuvälineetKäyttötarkoitus
SidetarpeetHaavojen sitomiseen
ElvytyssuojaSuun suojaksi keinohengityksessä
VerstikkiVakavan verenvuodon tyrehdyttämiseen
LämpöpeiteHypotermian hoitoon

Hätätilanteessa on tärkeää säilyttää rauhallisuus ja toimia oppien mukaan. Jokaisen metsästäjän tulee perehtyä myös lähimmän avun paikantamiseen ja hälyttämiseen.

Metsästäjätutkinnon suorittamisen jälkeen jokaisen vastuullisen metsästäjän tulee ylläpitää ja päivittää säännöllisesti ensiaputaitojaan sekä erämaataitojaan. Riista.fi tarjoaa syvempää tietoa metsästäjätutkinnon sisällöstä sekä metsästäjien koulutusvaatimuksista.

Metsästyksen hallinto ja valvonta

Metsästyksen hallinnosta vastaa Suomessa Suomen riistakeskus, joka ohjaa ja valvoo metsästysasetusten noudattamista. Metsästyslaki sekä -säännökset ovat perusta hallinnon toimintaperiaatteille, joiden tarkoituksena on varmistaa kestävän metsästyksen periaatteet.

Riistakeskus koordinoi myös metsästyksenvalvojien toimintaa. Nämä valvojat ovat usein riistanhoitoyhdistyksen nimittämiä, ja he suorittavat tehtäväänsä vapaaehtoisesti. Valvojilla on oikeudet tarkistaa metsästyskortit ja valvoa metsästyslainsäädännön noudattamista.

Metsästäjän tulee suorittaa metsästäjätutkinto, joka mittaa hänen tietämystään riistanhoidosta ja metsästykseen liittyvistä säädöksistä. Koe sisältää 60 kysymystä, ja on edellytys metsästyskortin saamiselle. Lisäksi on olemassa metsästysasetuksia, jotka käsittelevät tarkemmin metsästyskäytäntöjä, kuten saaliin käsittelyä, ja metsästyksen turvallisuutta.

Taulukko: Metsästyksen hallinnon keskeisiä elementtejä

ElementtiKuvaus
MetsästyslakiMetsästyslainsäädännön ydin, joka määrittelee metsästyksen perussäännöt.
MetsästäjätutkintoPakollinen testi metsästystietämyksen varmentamiseksi.
RiistanhoitoyhdistyksetToteuttavat metsästyksen käytännön hallinnointia paikallisesti.
MetsästyksenvalvojaValvoo metsästyslainsäädännön noudattamista ja tarkastaa metsästyskortit.

Metsästyksen hallinto ja valvonta ovat olennaisia osia metsästyskulttuurin ylläpidossa, sekä riistan että metsästäjien turvallisuuden takaamisessa.